fbpx

แกรมกระดาษคืออะไร? บอกเลย... ไม่ใช่ความหนานะ!

“แกรม” ไม่ใช่ความหนากระดาษ

ที่จริงแกรม คือ น้ำหนักกรัมต่อกระดาษ 1 ตารางเมตร
(gsm ย่อมากจาก gram per square meter)

เช่น กระดาษ 350 แกรม คือ กระดาษขนาด 1 ตารางเมตร ที่มีน้ำหนัก 350 กรัม / กระดาษ 80 แกรม คือกระดาษ 1 ตารางเมตร ที่มีน้ำหนัก 80 กรัม เป็นต้น

แต่โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งแกรมมาก กระดาษก็จะยิ่งหนาขึ้น

แต่บางครั้งแกรมเท่าๆ กัน แต่กระดาษต่างชนิดกัน ความหนาก็อาจต่างกันได้ เพราะมวลหรือความหนาแน่นของเนื้อกระดาษนั้นอาจแตกต่างกัน จึงส่งผลให้กนาต่างกัน ทั้งที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน

คลิปนี้จะพิสูจน์ว่า
แกรมเท่ากันแต่กระดาษก็หนาต่างกันได้!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com