กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความหมายของสัญลักษณ์

"Elemental Chlorine Free (ECF)"

ECF (Elemental Chlorine Free) เป็นวิธีการหนึ่งขั้นตอนในการฟอกเยื้อกระดาษ ซึ่งจะควบคุมไม่ให้มีการใช้ก๊าซคลอรีนในการฟอกเเต่ใช้คลอรีนไดออกไซด์แทน ซึ่งจะต่างกับ TCF (Totally chlorine free) ที่จะไม่มีการใช้สารคลอรีนใดๆเลยนั้นเอง

"Acid-Free"

กระดาษไร้กรด เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษอาจมีการใช้สารเติมเต็มบางชนิดซึ่งมีค่าความเป็นกรดสูง จึงมีการควบคุมให้กระดาษมีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ซึ่งกระดาษนั้นๆจะมีโลโก้รับรอง Acid-Free เพราะกระดาษที่มีความเป็นกรด จะทำให้กระดาษเกิดการเปลี่ยนสี เป็นสีเหลือง หรือสีน้ำตาล เส้นใยของกระดาษจะขาดความแข็งแรง ทำให้กระดาษเปราะ ฉีกขาดได้ง่าย และมีอายุการใช้งานสั้น

"LONG-LIFE ISO 9706"

"กระดาษอายุยืน” ซึ่งกำหนดข้อกำหนดสำหรับเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วยเยื่อไม้หรือเยื่อกึ่งเคมีไม่เกิน 5% ระดับ pH จะคำนวณจากสารสกัดน้ำระหว่าง 7.5 ถึง 10 และปริมาณสำรองอัลคาไลน์ (บัฟเฟอร์) สูงกว่า 2%

"Forest Stewardship Council™ " (FSC™)

(FSC™) หรือองค์กรจัดการด้านป่าไม้โดยไม่หวังผลกำไรซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1993 ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานในปี 1994 เพื่อส่งเสริมการจัดการที่รับผิดชอบของป่าโลก FSC ทำเช่นนี้โดยกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากป่าพร้อมกับการรับรองและระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย ตัวอย่างง่ายๆก็คือเราสามารถสืบหาต้นตอของไม้ที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนที่ตรวจสอบได้อย่างละเอียด ผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกผลิตจากไม้ในป่าที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดี เพราะต้นไม้ทุกต้นที่ได้ทำการตัดไปจะได้รับการปลูกทนแทน สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของป่าไม้
ระดับสากล

"Recycle"

กระดาษรีไซเคิล หรือ กระดาษเวียนทำใหม่
หมายถึง เศษกระดาษ หรือกระดาษที่ผ่านการใช้แล้ว ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการเวียนทำใหม่
เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านต่างๆ
เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม ครัวเรือน

Scroll to top