กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระดาษมาร์ชเมลโล (Mashmallow)

กระดาษมาร์ชเมลโล (Mashmallow)

mashmallow 1

กระดาษการ์ดขาว (Biancoflash)

baincoflash320-2

กระดาษการ์ดขาว (Biancoflash)

baincoflash280-2

baincoflash280-1

baincoflash240-2

baincoflash 240-1

กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว 305 แกรม

gloss 305

gloss305-2

กระดาษรัตติคัส (Rusticus)

rusticus240

rusticus3

กระดาษทินโตเรต (Tintoretto)

tintoretto250-1

กระดาษ เอ ซี คิว (ACQ)

acq

กระดาษลายจุด (Pinweave)

pinweave250-1

pinweave250

กระดาษลายจุด (Extra Plus)

extraplus1

กระดาษลายเปลือกส้ม (Coronado SST)

เปลือกส้ม2

เปลือกส้ม1

กระดาษลายผ้า (Royal Sundance Linen)

ลายผ้า2

ลายผ้า1

กระดาษซาติเนส (Satinesse White)

satinesse 1

satnesse 2

กระดาษมุก (Combination)

combination 2 มุก

combination 1 มุก

กระดาษน้ำตาล (Kraftpak [KP])

kraftpak 2

กระดาษดำ (Burano Black)

กระดาษดำ 1

กระดาษดำ 2

ความหมายของสัญลักษณ์

“Elemental Chlorine Free (ECF)”

ECF (Elemental Chlorine Free) เป็นวิธีการหนึ่งขั้นตอนในการฟอกเยื้อกระดาษ ซึ่งจะควบคุมไม่ให้มีการใช้ก๊าซคลอรีนในการฟอกเเต่ใช้คลอรีนไดออกไซด์แทน ซึ่งจะต่างกับ TCF (Totally chlorine free) ที่จะไม่มีการใช้สารคลอรีนใดๆเลยนั้นเอง

“Acid-Free”

กระดาษไร้กรด
เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษอาจมีการใช้สารเติมเต็มบางชนิดซึ่งมีค่าความเป็นกรดสูง จึงมีการควบคุมให้กระดาษมีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ซึ่งกระดาษนั้นๆจะมีโลโก้รับรอง Acid-Free
เพราะกระดาษที่มีความเป็นกรด จะทำให้กระดาษเกิดการเปลี่ยนสี เป็นสีเหลือง หรือสีน้ำตาล เส้นใยของกระดาษจะขาดความแข็งแรง ทำให้กระดาษเปราะ ฉีกขาดได้ง่าย และมีอายุการใช้งานสั้น

“LONG-LIFE ISO 9706”

“กระดาษอายุยืน” ซึ่งกำหนดข้อกำหนดสำหรับเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วยเยื่อไม้หรือเยื่อกึ่งเคมีไม่เกิน 5% ระดับ pH จะคำนวณจากสารสกัดน้ำระหว่าง 7.5 ถึง 10 และปริมาณสำรองอัลคาไลน์ (บัฟเฟอร์) สูงกว่า 2%

“Forest Stewardship Council™ ” (FSC™)

(FSC™) หรือองค์กรจัดการด้านป่าไม้โดยไม่หวังผลกำไรซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1993 ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานในปี 1994 เพื่อส่งเสริมการจัดการที่รับผิดชอบของป่าโลก FSC ทำเช่นนี้โดยกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากป่าพร้อมกับการรับรองและระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย ตัวอย่างง่ายๆก็คือเราสามารถสืบหาต้นตอของไม้ที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนที่ตรวจสอบได้อย่างละเอียด ผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกผลิตจากไม้ในป่าที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดี เพราะต้นไม้ทุกต้นที่ได้ทำการตัดไปจะได้รับการปลูกทนแทน สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของป่าไม้
ระดับสากล

“Recycle”

กระดาษรีไซเคิล หรือ กระดาษเวียนทำใหม่
หมายถึง เศษกระดาษ หรือกระดาษที่ผ่านการใช้แล้ว ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการเวียนทำใหม่
เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านต่างๆ
เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม ครัวเรือน

Scroll to top